2016-02-29

Zadania

Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu:
  • zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania,
  • rejestracji chorób zakaźnych zwierząt,
  • monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,
  • transportu zwierząt i ich skupu, obrotu zwierzętami w kraju i z zagranicą,
  • organizowania lub urządzania targów, spędów i wystaw zwierząt i innych miejsc gromadzenia zwierząt,
  • działalności schronisk dla zwierząt,
  • grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
  • hodowli zwierząt laboratoryjnych,
  • ochrony zwierząt,
  • przestrzegania wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, utrzymywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych,
  • hodowli i utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz na wystawach i pokazach zwierząt egzotycznych,
  • sporządzania dokumentacji merytorycznej dotyczącej planowania i wydatkowania  środków z dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody, zadania wynikające z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeń zwierząt oraz  badania laboratoryjne,
  • działalności podmiotów sektora akwakultury,
  • prowadzenia zakładów drobiu,
  • produkcji, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania i wprowadzania do  obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego,
  • związanych z nadzorem nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,
  • działania punktów kopulacyjnych,
  • związanych z nadzorem nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem,
  • związanych z nadzorem nad utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców.
  • związanych z nadzorem nad siecią wymiany informacji służących do kontroli przemieszczania towarów z i do krajów członkowskich Unii Europejskiej,
  • kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymagań wzajemnej zgodności.
 2. Współpraca między innymi z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą.
 3. Opracowywanie planów kontroli problemowych oraz ich realizacja i prowadzenie kontroli doraźnych w zakresie właściwości Zespołu.
 4. Wydawanie na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową opinii co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
 5. Aktualizacja wpisów do rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej.
 6. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierz, w tym tworzenie harmonogramów i weryfikacja harmonogramów badań kontrolnych sporządzonych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją.
 7. Kontrola pracy wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie działania zespołu, z uwzględnieniem prawidłowości wykonywanych czynności zleconych, sporządzanej dokumentacji, ilości i jakości wykorzystywanego sprzętu oraz preparatów diagnostycznych.
 8. Tworzenie planu ilościowego i finansowego w zakresie zadań zespołu, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi.
 9. Opisywanie faktur pod względem merytorycznym w zakresie właściwości zespołu.
 10. Sporządzanie projektów planów rocznych i programów działania Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu, z zakresu swego działania.
 11. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza w I instancji w zakresie realizowanych zadań.
 12. Rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu zadań zespołu.
 13. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES, ZCHZZ, ZAK WIW, RKWIW, SER PIW, SER LAB, BSE, CELAB oraz nad zgodnością danych zamieszczanych w programach ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową.
 14. Aktualizacja i przygotowywanie projektów planów gotowości zwalczania na poziomie Inspektoratu na wypadek wystąpienia epizoocji.
 15. Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad:
  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji;
  • sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do wprowadzania na rynek;
  • spełnianiem wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz i przetworzonych białek zwierzęcych przeznaczonych do wprowadzania na rynek;
  • warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w podmiotach produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego oraz wytwarzających i wprowadzających do obrotu pasze, w tym wdrożeniem i realizacją przez te podmioty systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP);
  • sposobem znakowania i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz.
 2. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad sposobem badania zwierząt rzeźnych i mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków przez urzędowych lekarzy weterynarii w tym sposobem sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, badaniem przedubojowym i poubojowym, oceną mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju z uwzględnieniem ich transportu, postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia przez ludzi, sposobem prowadzenia wymaganej dokumentacji zwierząt rzeźnych i mięsa.
 3. Udział w procedurze obsady personalnej i podziału zadań dla urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa.
 4. Przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 5. Pobieranie próbek w zakresie:
  • urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:
   • badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
   • nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
   • kontroli jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa pasz.
  • badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.
 6. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, stosowanych u zwierząt, z których lub od których pozyskiwane są surowce do produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego wchodzących w łańcuch żywieniowy człowieka.
 7. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu lub stosowaniem w żywieniu zwierząt pasz, pasz leczniczych, pasz z materiałów genetycznie zmodyfikowanych i transgenicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego oraz stosowaniem w żywieniu zwierząt materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego.
 8. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad obrotem i stosowaniem nawozów organicznych oraz polepszaczy gleby.
 9. Dokonywanie analizy ryzyka i oceny bezpieczeństwa produkcji i obrotu pasz oraz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 10. Realizacja postanowień wynikających z instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii dot. prac zespołu.
 11. Prowadzenie spraw związanych z rejestrem nadzorowanych podmiotów i gospodarstw.
 12. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, z uwzględnieniem weryfikacji, wdrożenia i realizacji systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP).
 13. Szkolenia pracowników Inspektoratu sprawujących nadzór nad paszami oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii – w zakresie ich wyznaczenia, a dotyczącego zadań zespołu.
 14. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, tworzenie projektów planów, sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Powiatowego Inspektoratu w tym rozliczania kosztów jednostkowych oraz nadzór nad lekarzami wyznaczonymi do wykonywania urzędowych czynności w tym zakresie.
 15. Obsługa systemu RASFF w zakresie kompetencji działalności zespołu.
 16. Współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu oraz laboratoriami zewnętrznymi w zakresie działań zespołu.
 17. Opracowywanie i realizacja rocznego planu kontroli w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów zwierzęcych.
 18. Koordynowanie kontroli z zakresu wykonywanych zadań.
 19. Przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie pasz i ubocznych produktów zwierzęcych.
 20. Współpraca między innymi z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą, Państwową Strażą Łowiecką.
 21. Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy:

 1. Opracowywanie projektu planu finansowego i planu finansowego, harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Inspektoratu jako dysponenta III stopnia środków budżetu państwa.
 2. Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.
 3. Sporządzanie wniosków o aktualizację harmonogramu realizacji wydatków.
 4. Przygotowanie projektów decyzji/zarządzeń Powiatowego Lekarza o zmianach w plani.
 5. Finansowym wydatków w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych.
 6. Opracowywanie okresowych analiz i ocen z wykonania planu finansowego Inspektoratu.
 7. Weryfikacja realizacji wydatków ze środków publicznych jako dysponenta III stopnia w kontekście zgodności z ustawą budżetową i układem wykonawczym.
 8. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i bilansów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu spraw prowadzonych przez zespół.
 10. Użytkowanie Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR.
 11. Dysponowanie środkami publicznymi w celu wykonywania zadań statutowych, zgodnie z planem finansowym i prawidłowo dokonanymi zmianami.
 12. Kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja.
 13. Dokonywanie kontroli prawidłowej realizacji dochodów i wydatków budżetowych.
 14. Prowadzenie rachunkowości w zakresie realizacji dochodów i wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.
 15. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 16. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 17. Sporządzanie i przesyłanie sprawozdania dotyczącego kosztów w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań kontrolnych zakażeń zwierząt w tym refundowanych przez Unię Europejską oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.
 18. Rozliczanie podróży służbowych.
 19. Sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę, zlecenia, o dzieło i innych form rozliczeń z osobami fizycznymi, o których mowa w kodeksie cywilnym oraz ewidencjonowanie wypłaconych wynagrodzeń i wypłat stanowiących dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych(PIT) z uwzględnieniem składników należności i rodzajów potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 20. Sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych.
 21. Pełne i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych.
 22. Zapewnienie obsługi kasowej Inspektoratu.
 23. Prowadzenie płatności Inspektoratu w systemie Bankowości Elektronicznej „enbepe”.
 24. Wszczynanie procedury egzekucji należności budżetowych – przygotowanie i przekazanie dokumentacji dla radcy prawnego w celu windykacji należności.
 25. Prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 26. Prowadzenie ewidencji składników majątku Inspektoratu, naliczanie amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 27. Prowadzenie kartotek ilościowych materiałów.
 28. Przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji okresowej, zdawczo – odbiorczej, rocznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 29. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 30. Prowadzenie rejestru dokumentów finansowych wpływających do Zespołu i terminowe ich regulowanie.
 31. Kompletowanie dokumentacji związanej z działalnością Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 32. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia pracowników Inspektoratu.
 33. Dokonywanie czynności związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu.
 34. Przygotowywanie dokumentacji z działalności Inspektoratu i informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w terytorialnym zakresie działania.
 35. Prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu.
 36. Wnioskowanie, na podstawie posiadanej dokumentacji, o wypłatę przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 37. Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Inspektoratu w zakresie należącym do pracodawcy, prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Inspektoratu.
 38. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy.
 39. Ewidencjonowanie zwolnień lekarskich.
 40. Ewidencja urlopów pracowników Inspektoratu oraz Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy.
 41. Przygotowywanie jednolitego planu urlopów, analiza i nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu.
 42. Wydawanie zaświadczeń o uprawnieniu do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego pracowników i rodzinnych.
 43. Przygotowywanie dokumentów nowo zatrudnionych pracowników w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego.
 44. Aktualizowanie zmian danych osób ubezpieczonych oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy.
 45. Wypisywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.
 46. Wydawanie odznak identyfikacyjnych oraz upoważnień.
 47. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków dotyczących Inspekcji oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Tworzenie, we współpracy z innymi zespołami Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu.
 48. Prowadzenie archiwum zakładowego.Główny Księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, która obejmuje:
  • przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
  • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w rtych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Inspektoratu.

 

Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad majątkiem Inspektoratu, polegający w szczególności na przyjmowaniu majątku w imieniu Inspektoratu, właściwym jego zabezpieczeniu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub jednostkom.
 2. Administrowanie mieniem i lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych przez Inspektorat.
 3. Podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem planowanych remontów, modernizacji, konserwacji, prac budowlanych w nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Inspektoratu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i prawem budowlanym.
 6. Prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza.
 7. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami.
 8. Prowadzenie spraw związanych z właściwym działaniem sprzętu oraz urządzeń technicznych i teletechnicznych.
 9. Zamawianie aktualnych pieczęci, stempli i tablic urzędowych.
 10. Zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Inspektoratu.
 11. Prenumerata czasopism i wydawnictw.
 12. Rejestracja zarządzeń Powiatowego Lekarza.
 13. Koordynacja informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 14. Realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska w Służbie Cywilnej.
 15. Ewidencjonowanie obecności i miesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników Inspektoratu; /listy obecności/.
 16. Zapewnienie właściwej organizacji pracy sekretariatu, w tym w szczególności:
  • przygotowanie i obsługą spotkań i narad Powiatowego Lekarza,
  • organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów;
  • udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;
 17. Obsługa telefonów, poczty elektronicznej, przyjmowanie i nadawanie faksów.
 18. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, jej rejestracja w dzienniku korespondencyjnym oraz przekazywanie Powiatowemu Lekarzowi.
 19. Sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie.
 20. Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 21. Prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Inspektoracie oraz zbioru protokołów tych kontroli.
 22. Tworzenie, we współpracy z innymi działami Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Powiatowego Inspektoratu.
 23. Utrzymywanie pomieszczeń Inspektoratu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku.

 

Do zadań samodzielnego stanowisk ds. obsługi prawnej należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Powiatowego Lekarza przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.
 2. Opiniowanie decyzji pod względem prawnym.
 3. Przygotowywanie projektów umów.
 4. Opiniowanie projektów zarządzeń.
 5. Przygotowywanie projektów pism w sprawach dotyczących stosowania prawa z zakresu działania Inspektoratu.
 6. Przygotowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Inspektoratu.
 7. Informowanie Powiatowego Lekarza o nowych uregulowaniach prawnych oraz zmianach w już obowiązujących przepisach dotyczących działania Inspektoratu, w tym informacja prawna o przepisach Unii Europejskie w tym zakresie.
 8. Tworzenie we współpracy z innymi zespołami Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Powiatowego Inspektoratu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się